ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ

Verzió: 1.2. Hatályos: 2021. június 8. napjától A személyes adatainak védelme rendkívül fontos számunkra, ezért a jelen Adatkezelési tájékoztató célja, hogy ismertessük: a Gattyán Alapítvány (a továbbiakban: „Adatkezelő”) Önről (érintett) milyen személyes adatokat, milyen célból és jogalappal kezel. Az Adatkezelési tájékoztató az Önt megillető adatvédelmi jogokat is tartalmazza.

  1. Adatkezelő adatai Adatkezelő neve: Gattyán Alapítvány Székhelye: 1101 Budapest, Expo tér 5-7. Nyilvántartási száma: 01-01-0012819 Weboldal: https://gattyanalapitvany.hu/ E-mail cím: info@gattyanalapitvany.hu
  1. Az adatkezelés alapjául vagy hátteréül szolgáló jogszabályok a) az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 Rendelete (2016. április 27.) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet, GDPR) b) az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (Infotv.) c) a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (Ptk.) e) a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény (Számviteli tv.)
  1. Az egyes adatkezelések jellemzői

3.1. Fizetési tranzakciók teljesítése és számlázás Amennyiben az adományozó adományt kíván eljuttatni az Adatkezelő részére, az adományozás megvalósulhat átutalással, PayPal vagy bankkártyás fizetéssel. Átutalás esetén az Adatkezelő az adományozó nevét és bankszámlaszámát, valamint az adomány összegét kezeli; PayPal fizetés esetén az adományozó e-mail címét és az adomány összegét kezeli; bankkártyás fizetés esetén az adományozó nevét, e-mail címét, lakcímét, telefonszámát, valamint az adomány összegét kezeli. Az Adatkezelő a személyes adatokat adománygyűjtés során a fizetési tranzakciók és a kapcsolódó számviteli kötelezettségek teljesítése céljából kezeli. Az Adatkezelő az adomány befizetéséről számviteli bizonylatot állít ki, amelyet a Számviteli törvényben meghatározott 8 éves iratőrzési időtartam során köteles megőrizni (Számviteli tv. 169. §), ezt követően az adatok törlésre kerülnek. Az adatkezelés jogalapja az Adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítése (GDPR 6. cikk (1) bekezdés c) pontja). Az érintett hozzájárulása alapján, a www.gattyanalapitvany.hu weboldalon (a továbbiakban: Weboldalon) megadott alábbi személyes adatait az Adatkezelő továbbítja az OTP Mobil Kft. (1093 Budapest, Közraktár u. 30-32.), mint adatkezelő részére. A továbbított adatok köre: vezetéknév, keresztnév, ország, telefonszám, email cím. Az adattovábbítás célja: a felhasználók részére történő ügyfélszolgálati segítségnyújtás, a tranzakciók visszaigazolása és a felhasználók védelme érdekében végzett fraud-monitoring. Az Adatkezelő harmadik országba, illetve nemzetközi szervezet részére nem végez adattovábbítást. A kezelt adatokon automatizált döntéshozatalt, illetve profilalkotást nem végez.

3.2. Az adományozók nevének nyilvánosságra hozatala Az Adatkezelő a Weboldalon feltünteti az adományozó nevét az adományozó hozzájárulása alapján. Az adatkezelés célja az Adatkezelő adománygyűjtő tevékenységének népszerűsítése. Az adatkezelés jogalapja az érintett hozzájárulása (GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontja). Az adatkezelés önkéntes. Az érintett az adatkezeléshez adott hozzájárulását bármikor visszavonhatja, ez azonban nem érinti a visszavonás előtt történt adatkezelés jogszerűségét. Az Adatkezelő az adományozó nevét a hozzájárulás visszavonásáig, illetve ezen belül azon időtartamig kezeli, ameddig ez az adatkezelés céljának teljesítéséhez szükséges. Az Adatkezelő harmadik országba, illetve nemzetközi szervezet részére nem végez adattovábbítást. A kezelt adatokon automatizált döntéshozatalt, illetve profilalkotást nem végez.

3.3. Jelentkezők kapcsolattartási adatainak kezelése Az Adatkezelő által a Weboldalon megadott elérhetőségeken, egyebek mellett a honlapon fenntartott webes űrlap segítségével az Adatkezelőhöz forduló személyek kapcsolattartási adatait az Adatkezelő kapcsolattartás céljából, az adatkezelés jogalapja az érintett és az Adatkezelő közötti szerződéskötést megelőző lépések megtétele és a szerződés teljesítése (GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) pontja) kezeli. A személyes adatok megőrzési ideje: Ptk. 6:22. § alapján a szerződés teljesítésétől számított 5 év (amennyiben a felek között nem jön létre szerződés, akkor az utolsó üzenetváltástól számított 2 hónap elteltével törlésre kerülnek ezek az adatok). Az Adatkezelő harmadik országba, illetve nemzetközi szervezet részére nem végez adattovábbítást. A kezelt adatokon automatizált döntéshozatalt, illetve profilalkotást nem végez.

3.4. Hírlevélküldés Az Adatkezelő által a Weboldalon fenntartott webes űrlap segítségével vagy írásban egyéb módon az Adatkezelőhöz forduló személyek nevét és e-mail címét az Adatkezelő hírlevelek küldése céljából, az érintettek hozzájárulása alapján (GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontja) kezeli. Az Adatkezelő által küldött hírlevelek az Adatkezelő tevékenységére, az általa tervezett és elvégzett feladatokra, kezdeményezésekre vonatkoznak. Az adatkezelés önkéntes. Az érintett az adatkezeléshez adott hozzájárulását bármikor visszavonhatja, ez azonban nem érinti a visszavonás előtt történt adatkezelés jogszerűségét. Az Adatkezelő az érintett nevét és e-mail címet a hozzájárulás visszavonásáig kezeli.

3.5. Szerződésben meghatározott kapcsolattartói és képviselői adatok kezelése. Az Adatkezelő jogi személyekkel vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezettel kötött szerződéseiben rögzíti a szerződő partner természetes személy képviselőjének és kapcsolattartójának személyes adatait (nevét és elérhetőségét). A fenti személyes adatok kezelése a szerződéssel kapcsolatos összes jog- és reálcselekményre vonatkozó gördülékeny kapcsolattartás, tájékoztatás, egyeztetés, amely a szerződés előkészítése, megkötése, teljesítése, az esetleges panaszok kezelése, problémák megoldása, továbbá a szerződés megszüntetése, valamint a jogi igények érvényesítése érdekében zajlik. Az adatkezelés jogalapja az Adatkezelő alábbiakhoz fűződő jogos érdeke (GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pontja): a szerződés előkészítése, teljesítése és megszüntetése, valamint az esetleges problémák megoldása, a panaszok kezelése, illetve a jogi igények érvényesítése során felmerülő kérdéseket és közlendőket rövid úton, párbeszéd során, a szerződéses partnerrel zökkenőmentesen együttműködve egyeztethesse a megfelelő intézkedések megtétele és – ha ez szükséges – írásba foglalása. Az Adatkezelő a szerződésben rögzített kapcsolattartói és képviselői adatokat a Számviteli törvényben meghatározott 8 éves iratőrzési időtartam során köteles megőrizni (Számviteli tv. 169. §), ezt követően az adatok törlésre kerülnek.

3.6. Fényképekkel kapcsolatos adatkezelés. Az Adatkezelő képviselőinek részvételével megtartott rendezvényeken fényképek készülhetnek. A fényképfelvételek készítéséhez és felhasználásához a tömegfelvételek kivételével az Adatkezelő a Ptk. 2:48. § alapján hozzájárulást kér, ami akár írásban, akár ráutaló magatartással is megadható. Az Adatkezelő ügyel arra, hogy kiskorú érintettek esetén a törvényes képviselő hozzájárulása írásban történjen. Az Adatkezelő a fényképeket a Weboldalon teszi közzé, azonban a fényképek további felhasználása harmadik személyek számára az Adatkezelő előzetes írásbeli hozzájárulása nélkül nem engedélyezett. Az Adatkezelő a fényképeket esemény szerint csoportosítja, de személyazonosításra nem használja, azokon arcfelismerő szoftvert nem alkalmaz.

3.7. Pályázatokkal kapcsolatos adatkezelés. Az Adatkezelő által szervezett pályázatokra a pályázati feltételekhez és az elérni kívánt célhoz igazodó külön adatkezelési tájékoztató kerül kialakításra, ami az adott pályázati feltételekhez kapcsolódóan kerül kihirdetésre.

3.8. A Weboldalon használt cookie-kra vonatkozó tájékoztatás

Mit jelent a cookie és mi a rendeltetése?

Az Adatkezelő a Weboldalon kis méretű szöveges fájlokat (cookie, süti) alkalmaz, amelyek a felhasználó eszközére (pl. számítógép, telefon, táblagép) települnek a Weboldal látogatásakor vagy használatakor. A sütik segítségével a szerver meg tudja különböztetni az egymással egyidejűleg a Weboldalt megtekintő felhasználókat, emellett tárolják a felhasználó tevékenységét és preferenciáit. Az Adatkezelő a Weboldalon a lentiekben meghatározott célokból alkalmaz sütiket.

Az Adatkezelő a sütik segítségével a Weboldalt meglátogató felhasználó eszközéről és tevékenységéről – mint például a böngésző típusa és egyéb adatai, számítógép operációs rendszere, IP címe, a felhasználó által megtekintett oldalak és az igénybe vett funkciók – gyűjt adatokat.

Saját és idegen sütik

Az Adatkezelő egyrészt ún. saját sütiket alkalmazhat a Weboldalon, amelyek rendeltetését, funkcióját az Adatkezelő határozza meg, arra harmadik személy nincs befolyással. Az Adatkezelő másrészt engedélyezheti harmadik személynek minősülő szolgáltatóknak, hogy ún. idegen sütiket helyezzenek el a Weboldalon a fent említett okokból. Például annak megértése érdekében, hogy a felhasználó milyen tartalmakat néz, vagy milyen szolgáltatásokat vesz igénybe a Weboldalon, mi érdekli, és az Adatkezelő hogyan fejlesztheti a szolgáltatásait, az Adatkezelő adatelemző szolgáltatók segítségét veheti igénybe, beleértve a Google Analytics-et is. A felhasználó a Google Analytics Böngészőletiltásának (http://tools.google.com/dlpage/gaoptout) telepítésével akadályozhatja meg a Google Analytics által végzett elemzést.

Hogyan használja az Adatkezelő a sütiket?

A Weboldal biztonságos működésének garantálása

Az Adatkezelő a Weboldalon sütiket alkalmaz a biztonságos és megbízható felhasználói környezet fenntartása érdekében. A munkamenet süti a Weboldalt egyidejűleg látogató felhasználók egymástól való megkülönböztetését szolgálja és biztosítja a Weboldal helyes, rendeltetésszerű működését.

Elemzés és kutatás

Az Adatkezelő elemzési célra igénybe vett sütiket használ a Weboldalon (a Google Analytics szolgáltatás keretében). A sütihasználat célja az, hogy az Adatkezelőnek részletesebb rálátása legyen arra, hogy a felhasználó milyen módon használja a Weboldalt. Ez segít az Adatkezelőnek megérteni, hogy a felhasználó milyen módon veszi igénybe a Weboldalt, mi érdekli, és az Adatkezelő hogyan javíthatja a szolgáltatásait és egyben javítsa felhasználói élményt.

A felhasználó milyen módon kezelheti a sütiket?

A felhasználó a Weboldal megnyitásakor felugró ablakban engedélyezheti vagy letilthatja a sütik egyes kategóriáinak alkalmazását (amennyiben a Weboldalon a működéséhez elengedhetetlenül szükséges sütiken túl más kategóriába tartozó sütiket is alkalmaz az Adatkezelő). Továbbá, a legtöbb böngésző automatikusan elfogadja a sütiket, de a felhasználó letilthatja azokat a böngészője beállításainak módosításával.

Amennyiben a felhasználó a Weboldalon, a böngészője vagy az eszköze beállításaiban letiltja az összes sütit, a Weboldal szolgáltatásait csökkentett módban tudja igénybe venni.

Funkcionális sütik

A sütik ezen kategóriája segítségével a Weboldal emlékezik a felhasználó korábbi beállításaira (pl. hogy a Weboldal angol vagy magyar nyelven jelenjen meg), így biztosítva a felhasználó számára egy magasabb színvonalú, személyre szabottabb szolgáltatást. Az ilyen sütik által gyűjtött információk anonimizáltak és nem alkalmasak arra, hogy a felhasználó böngészését nyomon kövessék más weboldalon.

Cookie azonosítója: WordPress_test_cookie
Cookie szolgáltató: saját cookie
Cookie által kezelt adatok: anonim adatok
Cookie célja: azt vizsgálja, hogy a böngészőben letiltották-e a cookie-k elfogadását
Adatkezelés időtartama: a munkamenet időtartama (munkamenet cookie)
Cookie típusa: Funkcionális

Cookie azonosítója: Moove GDPR Popup
Cookie szolgáltató: saját cookie
Cookie által kezelt adatok: anonim adatok
Cookie célja: a cookie-k kezelésére vonatkozó felhasználói hozzájárulást tárolja
Adatkezelés időtartama: a munkamenet időtartama (munkamenet cookie)
Cookie típusa: Funkcionális

Cookie azonosítója: Pll language
Cookie szolgáltató: saját cookie
Cookie által kezelt adatok: anonim adatok
Cookie célja: azt a felhasználói beállítást tárolja, hogy a Weboldal milyen nyelven jelenjen meg
Adatkezelés időtartama: 1 év (állandó cookie)
Cookie típusa: Funkcionális

Google Analytics sütik

A sütik ezen kategóriája segítségével az Adatkezelő mérheti, hogy a felhasználók milyen interakciókat folytatnak a Weboldal egyes részeivel. Ahogy a felhasználó a Weboldalt böngészi, az Adatkezelő által igénybe vett Google Analytics segítségével nyomon követhető, hogy a Weboldal milyen részeit tekintette meg, pl. az adott oldal URL-jének rögzítésével. A felhasználói tevékenység nyomon követésére a Google Analytics JavaScript könyvtárakat biztosít az Adatkezelő rendelkezésére. A Google Analytics sütik idegen sütik, azaz azokat az Adatkezelő engedélyével a Google kezeli.

A Google Analytics sütikre vonatkozó adatok az alábbi címen érhetőek el: https://developers.google.com/analytics/devguides/collection/analyticsjs/cookie-usage?hl=hu

  1. Adatfeldolgozás Az Adatkezelő részére a Docler Services Kft. (székhely: 1101 Budapest, Expo tér 5-7., cégjegyzékszám: 01-09-186181, adószám: 24856984-2-42) végez könyvelési szolgáltatást (3.1. pontban ismertetett adatkezelés). Az Adatkezelő honlapját (www.gattyanalapitvany.hu) a Jasmin SSC Kft. (székhely: 1101 Budapest, Expo tér 5-7., cégjegyzékszám: 01-09-203601, adószám: 25165522-2-42) üzemelteti (3.2. pontban ismertetett adatkezelés).
  1. Az érintettet az adatkezeléssel összefüggésben megillető jogok

5.1. A tájékoztatás kéréshez való jog Az érintett írásban tájékoztatást kérhet az Adatkezelőtől arról, hogy milyen személyes adatait, milyen jogalapon, milyen adatkezelési cél miatt, milyen forrásból, mennyi ideig kezeli, s az Adatkezelő kinek, mikor, milyen jogszabály alapján, mely személyes adataihoz biztosított hozzáférést vagy kinek továbbította azokat. Az Adatkezelő az érintett kérelmét legfeljebb egy hónapon belül feldolgozza, és a tájékoztatást az érintett által megadott elérhetőségre küldi meg.

5.2. A helyesbítéshez való jog Az érintett írásban kérheti, hogy az Adatkezelő egészítse ki vagy módosítsa valamely személyes adatát (például bármikor megváltoztathatja az e-mail címét, vagy egyéb elérhetőségét). Az Adatkezelő az érintett kérelmét legfeljebb egy hónapon belül feldolgozza, és a kiegészítés, illetve a helyesbítés végrehajtásáról szóló értesítést az érintett által megadott elérhetőségre küldi meg.

5.3. A törléshez való jog Az érintett írásban kérheti az Adatkezelőtől a személyes adatai törlését. A törlési kérelmet az Adatkezelő abban az esetben utasítja el, ha az Adatkezelőt jogszabály a személyes adatok további tárolására kötelezi. Amennyiben nincs jogi kötelezettség a személyes adatok megőrzésére, az Adatkezelő az érintett kérelmét legfeljebb 5 munkanapon belül feldolgozza, és a törlés végrehajtásáról szóló értesítést az érintett által megadott elérhetőségre küldi meg.

5.4. Az adatok hordozhatóságához való jog Az érintett írásban kérheti, hogy az Adatkezelő rendelkezésére bocsátott, az érintettre vonatkozó személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, továbbá jogosult arra, hogy ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa anélkül, hogy ezt akadályozná az Adatkezelő. Az adathordozhatósághoz való jog akkor gyakorolható, ha: – az adatkezelés az érintett hozzájárulásán alapul, vagy – olyan szerződés teljesítéséhez szükséges, amelyben az érintett is szerződő fél (beleértve azt az esetet is, amikor az érintett kérésére a szerződés megkötését megelőző lépések megtételére kerül sor); és – az adatkezelés automatizált módon történik. Az adathordozhatósághoz való jog gyakorlásának minősül, ha az érintett kérelmére az Adatkezelő – amennyiben ez technikailag megvalósítható – közvetlenül továbbítja az érintett személyes adatait a másik adatkezelő számára.

5.5. A zároláshoz (adatkezelés korlátozásához) való jog Az érintett írásban kérheti, hogy a személyes adatait az Adatkezelő zárolja (az adatkezelés korlátozott jellegének egyértelmű jelölésével és az egyéb adatoktól elkülönített kezelés biztosításával). A zárolás addig tart, amíg az érintett által megjelölt indok szükségessé teszi az adatok tárolását. A személyes adat zárolását kérheti az érintett például abban az esetben, ha úgy gondolja, hogy azokat az Adatkezelő jogellenesen kezelte, azonban ezek az általa kezdeményezett hatósági vagy bírósági eljárás érdekében szükségesek, ezért kéri, hogy a személyes adatait az Adatkezelő ne törölje. Ebben az esetben a hatóság vagy a bíróság megkereséséig az Adatkezelő tovább tárolja a személyes adatokat (például az adott beadványt), s a hatósági vagy bírósági eljárást követően törli azokat.

5.6. A tiltakozáshoz való jog Az érintett, saját helyzetével kapcsolatos okból, írásban tiltakozhat az adatkezelés ellen, ha a személyes adatot az Adatkezelő a jogos érdeke (ideértve a profilalkotást is) alapján, vagy közvélemény-kutatás vagy tudományos kutatás céljából kezelné (beleértve az adattovábbítást és felhasználást is).

5.7. Az adatkezeléssel kapcsolatos jogérvényesítési lehetőség Az érintett az adatkezelésre vonatkozó kérdéseivel, adatvédelmi jogainak érvényesítésével kapcsolatos kérelmet az 1. pontban meghatározott elérhetőségeken juttathatja el az adatkezelő részére. Az érintett a személyes adatainak védelméhez fűződő joga sérelme esetén jogorvoslatért a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (NAIH, székhely: 1055 Budapest, Falk Miksa utca 9-11., postacím: 1363 Budapest, Pf. 9., telefon: +36 (1) 391-1400, e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu) fordulhat. Ha a személyes adatai kezelésének jogellenességét tapasztalja, az érintett polgári pert kezdeményezhet az Adatkezelő ellen. A per elbírálása a törvényszék hatáskörébe tartozik. A per – az érintett választása szerint – az érintett lakóhelye szerinti törvényszék előtt is megindítható (a törvényszékek elérhetőségét a következő linken keresztül tekintheti meg: https://birosag.hu/torvenyszekek).

  1. Az Adatkezelési tájékoztató frissítése és elérhetősége Az Adatkezelő fenntartja a jogot, hogy a jelen Adatkezelési tájékoztatót egyoldalúan módosítsa. A jelen tájékoztató módosítására különösen abban az esetben kerülhet sor, ha arra jogszabályváltozás, adatvédelmi hatósági gyakorlat, üzleti igény, illetve újonnan felfedezett biztonsági kockázat miatt szükség van. Az érintett kérésére az Adatkezelő megküldi az érintettnek a mindenkor hatályos tájékoztató egy példányát, az érintettel közösen egyeztetett formában.

SZAKMAI KUTATÁS

Az Alapítvány szemlélete, hogy a hatékony segítségnyújtás alapja a szakmai megalapozás. Ennek elősegítésére a 2020-2021. évben országos felmérés keretében térképezte fel a gyermekvédelem rendszerén belül a gyermekotthonokban élő gyermekek oktatási részvételét, jelenlegi végzettségüket, továbbtanulási terveiket és tanulással, munkával kapcsolatos jövőképüket.

EGYÜTTMŰKÖDŐ PARTNEREINK

KIEMELT TÁMOGATÓINK